Contact

Coach voor positieve persoonlijke ontwikkeltrajecten

o.a. re-integratie, outplacement & loopbaanbegeleiding

Ik stel me natuurlijk graag persoonlijk aan u voor!

06 33 98 08 00
info@claudiadamen.nl

KlachtenreglementBU

Inleiding
Wanneer tijdens een traject, de kandidaat van mening is dat dit traject niet verloopt volgens afspraak of als gedragingen van Claudia Damen van Damen Re-integratie Service niet gewenst worden geacht, dan kan de kandidaat een klacht indienen. Hieronder volgt een beschrijving van de procedure, op het moment dat deze kandidaat een klacht in wil dienen. NB: Wanneer door ziekte of bijzondere omstandigheden de begeleiding wordt overgenomen door Liane Dortmans re-integratie & casemanagement, dan is dit reglement ook van kracht.

Artikel 1 Definities
Damen Re-integratie Service: Verantwoordelijke voor de dienstverlening aan de kandidaat. Kandidaat/klager: Cliƫnt die een Re-integratie- of Outplacementtraject heeft aangevraagd bij Damen Re-integratie Service. Klacht: Een mondeling of schriftelijk geuitte klacht over een gedraging van Claudia Damen.

Artikel 2 Klachtbehandeling
Elke kandidaat heeft het recht om een klacht in te dienen over de handelswijze van Claudia Damen of een door Claudia Damen ingehuurde onderaannemer. De klacht wordt op initiatief van Claudia Damen middels een onafhankelijke tussenpersoon behandeld.

Artikel 3 In behandeling nemen van klachten
Zowel mondeling als schriftelijk ingediende klachten worden door Claudia Damen in behandeling genomen binnen 1 week, waarbij de kandidaat de volgende gegevens verstrekt: naam en adres, datum en aard van de gedraging waarop de klacht gericht is.

Artikel 4 Geen verplichting
Damen Re-integratie Service is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen die betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor een klacht die reeds eerder is ingediend en afgehandeld. Hiervan wordt de kandidaat binnen 10 werkdagen na ontvangst van het klaagschrift in kennis gesteld.

 

Artikel 5 Ontvangstbevestiging
Damen Re-integratie Service bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk, hierbij een verwoording van de eventuele mondeling ingediende klacht.

Artikel 6 Horen klager en beklaagde
Claudia Damen stelt de kandidaat en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. Hierbij zal een onafhankelijke (conflict-)coach aanwezig zijn om een objectief, gelijkwaardig gesprek te voeren. Een verslag van het gesprek wordt opgemaakt.

Artikel 7 Termijn van behandeling
Damen Re-integratie Service handelt de klacht af binnen 4 weken na indiening van de klacht.

Artikel 8 Bevindingen
De kandidaat wordt schriftelijk in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die ondernomen zijn of zullen worden.

Artikel 9
Damen Re-integratie Service stelt de Cliënt/Opdrachtgever, op de hoogte van het verloop en afhandeling van de klacht.

ENKELE OPDRACHTGEVERS

Laat je gegevens achter en ik neem 
zo snel mogelijk contact met je op