Coach voor positieve persoonlijke ontwikkeltrajecten

o.a. re-integratie, outplacement & loopbaanbegeleiding

Ik stel me natuurlijk graag persoonlijk aan u voor!

06 33 98 08 00
info@claudiadamen.nl

Privacyverklaring

Claudia Damen Coach Mens en Arbeid zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd.  Na afloop dienstverlening worden uw gegevens nog maximaal 3 jaar bewaard.

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens.

Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast mei 2023.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Claudia Damen Coach Mens en Arbeid

Kennedyplein 200 5611ZT Eindhoven

Telefoon: 06 –33980800

E-mail: info@claudiadamen.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Claudia Damen Coach Mens en Arbeid

Claudia Damen Coach Mens en Arbeid verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Claudia Damen Coach Mens en Arbeid verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (alleen cliënten van UWV)
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkhedenlijst en belastbaarheidprofiel
 • Arbeidsdeskundig rapport
 • Uitslagen digitale testen zoals beroepentest / loopbaanscan / capaciteitentesten
 • Uitkomsten vacaturebank JobPort
 • Ziekmeldingen
 • Gegevens in een plan van aanpak / probleemanalyse / Actueel Oordeel / Deskundigen oordeel / Wia beoordeling
 • Gespreksverslagen / Logboeken
 • Inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen

Claudia Damen Coach Mens en Arbeid verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, beheer van het cliëntenbestand;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, uw werkgever, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Claudia Damen Coach Mens en Arbeid hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

In het kader van haar dienstverlening kan Claudia Damen Coach Mens en Arbeid persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld met een potentiële nieuwe werkgever. Dit zal vooraf altijd in overleg gaan met u. Deze persoons gegevens uitwisseling zal middels een beveiligd systeem gaan. Ook kan Claudia Damen Coach Mens en Arbeid voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer

Claudia Damen Coach Mens en Arbeid aan een wettelijke verplichting moet voldoen Claudia Damen Coach Mens en Arbeid zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Claudia Damen Coach Mens en Arbeid zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd.  Na afloop dienstverlening worden uw gegevens nog maximaal 3 jaar bewaard.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Claudia Damen Coach Mens en Arbeid passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om Claudia Damen Coach Mens en Arbeid een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Claudia Damen Coach Mens en Arbeid verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen naar: info@claudiadamen.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Claudia Damen Coach Mens en Arbeid, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast december 2023

Claudia Damen Coach Mens en Arbeid kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website www.claudiadamen.nl gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

ENKELE OPDRACHTGEVERS

Laat je gegevens achter en ik neem 
zo snel mogelijk contact met je op