Contact

Coach voor positieve persoonlijke ontwikkeltrajecten

o.a. re-integratie, outplacement & loopbaanbegeleiding

Ik stel me natuurlijk graag persoonlijk aan u voor!

06 33 98 08 00
info@claudiadamen.nl

Privacyreglement

Inleiding
In verband met de bescherming van de privacy is het wenselijk regels vast te stellen voor de inrichting, het beheer en het gebruik van de gegevens van geregistreerden en opdrachtgevers. Dit privacyreglement is vastgesteld met inachtneming van de bepalingen aangaande de bescherming van de privacy opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens en de bepalingen opgenomen in de SUWI-wet.

Artikel 1 Definities
Opdrachtnemer: Damen Re-integratie Service Opdrachtgever; Wederpartij van Damen Re-integratie Service waarvoor Damen Re-integratie Service opdrachten uitvoert. Geregistreerde: kandidaat die wordt begeleid door Damen Re-integratie Service

Artikel 2 Doel registratie
De registratie heeft tot doel het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van de bevordering van de dienstverlening aan geregistreerden en opdrachtgevers.

Artikel 3 Gegevens geregistreerde
Van geregistreerden worden de volgende gegevenssoorten opgenomen in de registratie: identiteit, bereikbaarheid, burgerservicenummer, geslacht, nationaliteit, datum in-en uitschrijving, te aanvaarden functie, gevolgde opleidingen en arbeidsverleden, toegepaste maatregelen of instrumenten, reeds toepaste dienstverlening ten behoeve van re-integratie door derden, adviezen door derden uitgebracht, belasting- en belastbaarheidpatronen en re-integratieadviezen, overige gegevens voor zover belang voor bemiddeling.

Artikel 4 Gegevens opdrachtgever
Van opdrachtgevers worden de volgende gegevenssoorten opgenomen in de registratie: identiteit, bereikbaarheid en contactpersoon, tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, correspondentie met en aangaande de opdrachtgever, financiƫle gegevens aangaande de gesloten overeenkomsten, vacatures en vacaturebehandeling, relevante gegevens noodzakelijk ter toepassing van subsidiemaatregelen, overige gegevens voor zover van belang voor de vacaturebehandeling of van toepassing van maatregelen of instrumenten.

Artikel 5 Verkrijgen van de gegevens
De in artikel 3 genoemde gegevens worden mondeling en schriftelijk verkregen van geregistreerden, opdrachtgevers en derden die in opdracht van opdrachtnemer diensten aan geregistreerden van opdrachtnemer leveren.

Artikel 6
Damen Re-integratie Service en eventueel ingeschakelde derden, houden alle informatie over clienten, overgedragen door opdrachtgever, geheim.

Artikel 7 Gegevensverstrekking aan derden
De gegevens uit de registratie worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit in het kader van de uitvoering van de wettelijke opdracht dan wel de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst noodzakelijk is. Indien de geregistreerde schriftelijk toestemming heeft gegeven, mogen eveneens gegevens worden verstrekt aan derden anders dan genoemd in het eerste lid.

Artikel 8 Toegang tot de registratie
Rechtstreekse toegang tot de registratie heeft Claudia Damen. Ook krijgt Liane Dortmans van Dortmans Re-integratie toegang in het geval dat zij werk zou overnemen bij ziekte of vakantie van Claudia Damen.

Artikel 9 Inzagerecht
De geregistreerde heeft recht op kennisneming van de over hem/haar opgenomen gegevens.

Artikel 10 Correctierecht
De geregistreerde heeft het recht schriftelijk of mondeling te verzoeken om verandering van de opgenomen gegevens. Binnen 7 dagen voert Damen Re-integratie Service deze verandering uit.

Artikel 11 Organisatie en beheer
Damen Re-integratie Service treft maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens.

Artikel 12 Beëindiging
Bij beëindiging van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, stelt Damen Re-integratie Service alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegevens, data en resultaten van de begeleiding van de cliënt., ter beschikking aan de Opdrachtgever. Gegevens vernietigt Claudia Damen na 2 jaar..

Damen Re-integratie Service houdt zich aan de bepalingen in het privacyreglement zolang dit blijft gelden, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens. 

ENKELE OPDRACHTGEVERS

Laat je gegevens achter en ik neem 
zo snel mogelijk contact met je op