Coach voor positieve persoonlijke ontwikkeltrajecten

o.a. re-integratie, outplacement & loopbaanbegeleiding

Ik stel me natuurlijk graag persoonlijk aan u voor!

06 33 98 08 00
info@claudiadamen.nl

Klachtenreglement

Klachtenreglement  Claudia Damen Coach Mens en Arbeid versie mei 2023

Artikel 1  Definities

Claudia Damen Coach Mens en Arbeid kantoor houdend  te Eindhoven.
Adres:  Kennedyplein 200, 5611 ZT  Eindhoven,
die uitvoering geeft aan opdrachten gericht op re-integratie van personen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17177117
Directie: Claudia Damen van Claudia Damen Coach Mens en Arbeid
Klager: degene die een klacht indient en/of diens gemachtigde
Klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker) van Claudia Damen Coach Mens en Arbeid

Artikel  2  Indienen van de klacht

 • Een ieder heeft recht om over de wijze waarop Claudia Damen Coach Mens en Arbeid zich jegens hem/haar heeft gedragen, schriftelijk of mondeling een klacht in te dienen bij de directie van Claudia Damen Coach Mens en Arbeid
 • Een schriftelijke ingediende klacht is ondertekend en bevat ten minste:
  – de naam en het adres van de klager of diens gemachtigde
  – de dagtekening
  – een omschrijving van de gedragingen waartegen de klacht zich richt
 • Op verzoek van de klager wordt een mondeling ingediende klacht op schrift gesteld en als schriftelijk ingediende klacht aangemerkt
 • Indien de klager of degene over wiens gedraging wordt geklaagd niet voldoet aan het verzoek van Claudia Damen Coach Mens en Arbeid te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken te overleggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt Claudia Damen Coach Mens en Arbeid de klacht af op basis van beschikbare gegevens
 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid verwerkt persoonsgegevens van de klager. Informatie over de omgang met deze persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring

Artikel 3  Behandelen van de klacht

 • De behandeling van de klacht vindt plaats door de directie van Claudia Damen Coach Mens en Arbeid
 • De bevoegdheid tot behandeling van de klacht ligt bij de directie van Claudia Damen Coach Mens en Arbeid
 • Een mondeling ingediende klacht wordt indien mogelijk direct afgehandeld door Claudia Damen

Artikel 4  Geen verplichting tot behandelen van de klacht

 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid is niet verplicht een klacht te behandelen als deze niet voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 2, lid b, mits de klager gedurende een redelijke termijn de gelegenheid heeft gehad de klacht aan te vullen
 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid heeft niet de verplichting een klacht te behandelen als deze een gedraging betreft:
  – die langer dan drie maanden voorafgaand aan de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
  – die aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan de administratieve rechter is onderworpen of onderworpen is geweest
 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid is niet verplicht de klacht te behandelen indien eenduidig vaststaat dat niet Claudia Damen Coach Mens en Arbeid maar een derde partij onderwerp van klacht is, tenzij derden zijn ingeschakeld ten behoeve van het traject door Claudia Damen Coach Mens en Arbeid.
 • Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst schriftelijk op de hoogte gesteld
 • Zodra Claudia Damen Coach Mens en Arbeid naar tevredenheid van de klager aan dienst klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement

Artikel 5  Ontvangstbevestiging

 • Binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht wordt aan de klager een ontvangstbevestiging gestuurd
 • De ontvangstbevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht
 • Degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, ontvangt een afschrift van de klacht, van de ontvangstbevestiging en van de daarbij behorende stukken

Artikel 6  Horen klager en beklaagde

 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. Plaats en tijdstip van de hoorzitting wordt door Claudia Damen Coach Mens en Arbeid bepaald, eventueel geschiedt dit telefonisch
 • Van het horen van de klager kan worden afgezien als deze heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden
 • Van het horen wordt een verslag gemaakt
 • Om partijdigheid te vermijden zal Claudia Damen Coach Mens en Arbeid, waar nodig, een mediator inschakelen
 • De klager en degene over wiens gedraging wordt geklaagd, kunnen voor eigen rekening getuigen en deskundigen meebrengen
 • Na voltooiing van het onderzoek kan aanvullend onderzoek plaatsvinden indien, nadat de standpunten uiteen zijn gezet, feiten en omstandigheden bekend worden die voor het oordeel over de klacht van aanmerkelijk belang kunnen zijn. Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt hierover geïnformeerd

Artikel 7  Termijn van behandeling

 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid handelt een klacht af binnen 4 weken na ontvangst van de klacht
 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling voor tenminste 4 weken verdagen
 • Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft
 • De mededeling van verdaging vermeldt de reden van de verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting zal kunnen plaatsvinden

Artikel 8  Bevindingen en conclusies

 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventuele conclusies die daaraan verbonden worden
 • Bij deze schriftelijke kennisgeving wordt de klager door Claudia Damen Coach Mens en Arbeid gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Consumentenbond
 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid draagt zorg voor registratie van de schriftelijk ontvangen klachten, de bevindingen en van de conclusies van het onderzoek
 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid brengt jaarlijks een verslag uit over aantal en aard van de klachten alsmede over de in het kader van de klachtenafhandeling genomen maatregelen

Klachtenreglement  Claudia Damen Coach Mens en Arbeid

Artikel 1  Definities

Claudia Damen Coach Mens en Arbeid kantoor houdend  te Eindhoven.
Adres:  Regus Kennedytoren,  Kennedyplein 200, 5611 ZT  Eindhoven,
die uitvoering geeft aan opdrachten gericht op re-integratie van personen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17177117
Directie: Claudia Damen van Claudia Damen Coach Mens en Arbeid
Klager: degene die een klacht indient en/of diens gemachtigde
Klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker) van Claudia Damen Coach Mens en Arbeid

Artikel  2  Indienen van de klacht

 • Een ieder heeft recht om over de wijze waarop Claudia Damen Coach Mens en Arbeid zich jegens hem/haar heeft gedragen, schriftelijk of mondeling een klacht in te dienen bij de directie van Claudia Damen Coach Mens en Arbeid
 • Een schriftelijke ingediende klacht is ondertekend en bevat ten minste:
  – de naam en het adres van de klager of diens gemachtigde
  – de dagtekening
  – een omschrijving van de gedragingen waartegen de klacht zich richt
 • Op verzoek van de klager wordt een mondeling ingediende klacht op schrift gesteld en als schriftelijk ingediende klacht aangemerkt
 • Indien de klager of degene over wiens gedraging wordt geklaagd niet voldoet aan het verzoek van Claudia Damen Coach Mens en Arbeid te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken te overleggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt Claudia Damen Coach Mens en Arbeid de klacht af op basis van beschikbare gegevens
 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid verwerkt persoonsgegevens van de klager. Informatie over de omgang met deze persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring

Artikel 3  Behandelen van de klacht

 • De behandeling van de klacht vindt plaats door de directie van Claudia Damen Coach Mens en Arbeid
 • De bevoegdheid tot behandeling van de klacht ligt bij de directie van Claudia Damen Coach Mens en Arbeid
 • Een mondeling ingediende klacht wordt indien mogelijk direct afgehandeld door Claudia Damen

Artikel 4  Geen verplichting tot behandelen van de klacht

 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid is niet verplicht een klacht te behandelen als deze niet voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 2, lid b, mits de klager gedurende een redelijke termijn de gelegenheid heeft gehad de klacht aan te vullen
 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid heeft niet de verplichting een klacht te behandelen als deze een gedraging betreft:
  – die langer dan drie maanden voorafgaand aan de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
  – die aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan de administratieve rechter is onderworpen of onderworpen is geweest
 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid is niet verplicht de klacht te behandelen indien eenduidig vaststaat dat niet Claudia Damen Coach Mens en Arbeid maar een derde partij onderwerp van klacht is, tenzij derden zijn ingeschakeld ten behoeve van het traject door Claudia Damen Coach Mens en Arbeid.
 • Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst schriftelijk op de hoogte gesteld
 • Zodra Claudia Damen Coach Mens en Arbeid naar tevredenheid van de klager aan dienst klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement

Artikel 5  Ontvangstbevestiging

 • Binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht wordt aan de klager een ontvangstbevestiging gestuurd
 • De ontvangstbevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht
 • Degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, ontvangt een afschrift van de klacht, van de ontvangstbevestiging en van de daarbij behorende stukken

Artikel 6  Horen klager en beklaagde

 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. Plaats en tijdstip van de hoorzitting wordt door Claudia Damen Coach Mens en Arbeid bepaald, eventueel geschiedt dit telefonisch
 • Van het horen van de klager kan worden afgezien als deze heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden
 • Van het horen wordt een verslag gemaakt
 • Om partijdigheid te vermijden zal Claudia Damen Coach Mens en Arbeid, waar nodig, een mediator inschakelen
 • De klager en degene over wiens gedraging wordt geklaagd, kunnen voor eigen rekening getuigen en deskundigen meebrengen
 • Na voltooiing van het onderzoek kan aanvullend onderzoek plaatsvinden indien, nadat de standpunten uiteen zijn gezet, feiten en omstandigheden bekend worden die voor het oordeel over de klacht van aanmerkelijk belang kunnen zijn. Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt hierover geïnformeerd

Artikel 7  Termijn van behandeling

 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid handelt een klacht af binnen 4 weken na ontvangst van de klacht
 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling voor tenminste 4 weken verdagen
 • Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft
 • De mededeling van verdaging vermeldt de reden van de verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting zal kunnen plaatsvinden

Artikel 8  Bevindingen en conclusies

 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventuele conclusies die daaraan verbonden worden
 • Bij deze schriftelijke kennisgeving wordt de klager door Claudia Damen Coach Mens en Arbeid gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Consumentenbond
 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid draagt zorg voor registratie van de schriftelijk ontvangen klachten, de bevindingen en van de conclusies van het onderzoek
 • Claudia Damen Coach Mens en Arbeid brengt jaarlijks een verslag uit over aantal en aard van de klachten alsmede over de in het kader van de klachtenafhandeling genomen maatregelen
ENKELE OPDRACHTGEVERS

Laat je gegevens achter en ik neem 
zo snel mogelijk contact met je op